แนวทางการจัดการเรียนออนไลน์วันที่ 18 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

-------------------------------------

เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น.

1.ช่องทางการเรียน DLTV การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1.1 เรียนผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ด้วยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ วิดีโอแนะนำช่องทางการเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=-ESUbx5SuNM

1.2 โทรศัพท์มือถือสามารถโหลดแอปพิเคชั่น DLTV เพื่อจัดการเรียนได้

1.3 เรียนจากโทรทัศน์ รับสัญญาณจากจานดาวเทียม Ku band จานทึบ หรือ C-band จานโปร่ง หรือกล่องทีวีดิจิตอล ช่อง 43 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. การส่งใบงานในแต่ละวัน ครูจะส่งในกลุ่มใหญ่ โดยกำหนดเวลาส่งเช่น เรียนวันที่ 18 พ.ค. จะส่งใบงานวันที่ 17พ.ค. เวลา

16.00 น. หรือครูประจำชั้นนำไปส่งในกลุ่มย่อย

3. เมื่อผู้ปกครองสามารถรับชมการจัดการเรียนได้แล้ว ให้นักเรียนเข้าเรียน ตามตารางเรียน โดยมีใบงานประกอบการเรียน

หรือหากไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางได้ ให้เข้าเรียนย้อนหลัง จาก www.dltv.ac.th

4. ให้นักเรียนทำงาน ลงในสมุด โดยแยกเป็นรายวิชา คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ แล้วให้ ผู้ปกครองถ่ายรูป ส่งมาในแบบฟอร์ม

https://forms.gle/uaKJqVUL96MiHorz5 ในแบบฟอร์มจะมีชื่อนักเรียน ชั้น วันที่เรียน วิชา เรื่องที่เรียน พร้อมแนบ

ภาพถ่ายใบงาน และภาพนักเรียนขณะทำงาน จำนวน 3 ภาพ

5. เมื่อนักเรียนกดส่งงาน จะมีไลน์แจ้งเตือนในกลุ่มใหญ่ ว่ามีนักเรียนคนไหนส่งงานมาแล้วบ้าง

6. ครูประจำชั้น ประจำวิชา ตรวจใบงานนักเรียนและส่งกลับผู้ปกครอง

7. หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น หรือกลุ่มผู้ปกครอง ป.4

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง